അമ്മമ്മ

അമ്മമ്മയുടെ സുഗന്ധം.

ക്യൂട്ടിക്ക്യൂറ പൗഡറിന്റ്റെയും , ലൈഫ്ബോയ് സോപ്പിന്റ്റെയും മണം. വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന തുണികളിലും മുറിയ്ക്കുള്ളിലുമെല്ലാം ആ മണം എപ്പോഴും തങ്ങി നിന്നിരുന്നു.

പിന്നെപ്പോഴോ അതൊക്കെ മാറി. അനങ്ങാൻ ആകാതെ, കറങ്ങുന്ന ഫാനും നോക്കി, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി, കിടന്നപ്പോൾ, അമ്മമ്മയ്ക്കു മരുന്നുകളുടെയും ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷനറിന്റ്റെയും ഗന്ധമായിരുന്നു. ആ ഗന്ധം മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും വെറുപ്പിക്കയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുമെല്ലാം ഭയാനകമായി തോന്നിപ്പിച്ച ഗന്ധം. പിന്നീട്, ചന്ദനത്തിരികൾ അമ്മമ്മയുടെ മരണം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധമായി മാറി. ചന്ദനത്തിരിയുടെ സ്‌ഥാനം അലമാരിയ്ക്കകത്തു ആരും കാണാത്ത എവിടേക്കോ ആയിമാറി.

എന്തോ എടുക്കാൻ അമ്മയുടെ മുറിയ്ക്കുള്ളിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചപ്പോൾ, അമ്മയുടെ സാരിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോറിൻ പെർഫ്യൂമിന്റ്റെയും യാഡ്‌ലി പൗഡറിന്റ്റെയും സുഗന്ധം എന്നെ അമ്പരപ്പെടുത്തി. പ്രിയപ്പെട്ട ഗന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്നെന്നെ തളർത്തുന്നു. ഓർമ്മകൾ ഒന്നും തരല്ലേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s