Someone said

​തമ്മിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും,

ഈ വഴിയിലെവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരുവരും

നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതുതന്നെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് !!!

(ആനന്ദ് )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s