ചങ്ങമ്പുഴ, Changambuzha

​ജീവിതം നല്കാന്‍ മടിക്കുന്നതൊക്കെയും

ജീവിച്ചു ജീവിതത്തോടു ഞാന്‍ വാങ്ങിടും.

കപട ലോകത്തിലാത്മാര്‍ത്ഥമായൊരു

ഹൃദയമുണ്ടായതാണെന്‍ പരാജയം.

(ചങ്ങമ്പുഴ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s