മാധവികുട്ടി

​പ്രേമത്തിനെവിടെ നേരം

പ്രേമത്തിനെവിടെ മാപ്പും ആവശ്യകതയും ?

ഓരോ ആലിംഗനവും ഓരോ പൂര്‍ണതയാണ്

പൂര്‍ത്തിയായ കൊത്തുപണിയാണ്

(മാധവിക്കുട്ടി)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s