ഞാന്‍ തളര്‍ന്നു.

എന്നെക്കൊണ്ട് ആകുന്നില്ല.

എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല.

Advertisements